Vilkår

28.11.2017 18:35

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for
forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres
hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,
angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige
rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i
denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte
rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen.

Salgsbetingelsene er i stor grad utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene,
går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider
mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av
varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Den Ville Sau A/S, Nes, 8290 Skutvik, denvillesau@epost.no,
94084031, organisasjonsnummer: 999074405, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale.
Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere
kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til
selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens
bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en
slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til
kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag
som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av
varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra
mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere
varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra
kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt
mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene
levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i
henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner
å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en
lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har
bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør
derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: • Ved kjøp av enkeltstående
       varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er

 • Selges et abonnement, eller
       innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen
       fra dagen etter første forsendelse er

 • Består kjøpet av flere
       leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger
ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og
standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om
vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den
næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper
angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og
senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de
direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller
selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren
kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller
test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli
ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold,
og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å
benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har
mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for
at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes
rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter
omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve
avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for
eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid
ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan
overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad
for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel
kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge
med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre
selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom
selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen.
Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for
inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at
leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om
heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om
leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder
imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning
på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og
reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble
oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun
vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer
innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon
kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler
av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem
år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens
side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter
omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra
selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting.
Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet
er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering
skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å
foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.
Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet
mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning
for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen
ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller
loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan
selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter
omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket
betaling, inkassogebyr
og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke
levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme
kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller
annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve
dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist
for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve
kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve
renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan
kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt
ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et
gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å
levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til
de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer
dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved
forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og
lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne
gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun
bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført
avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å
løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen
ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig
på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.


Søkested

Kontakt